Tương ứng tiếng anh là gì

Hiểu rứa nào về tương ứng?

Tương ứng là tất cả mối quan tiền hệ phù hợp với nhau, tương tự tương đồng hay là giống nhau.

Bạn đang xem: Tương ứng tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: tương ứng tiếng anh là gì

Từ tương xứng thường được thực hiện khi mong mỏi so sánh đối tượng người sử dụng này có những điểm sáng tương đồng với cùng 1 đối tương khác. Từ bỏ tương ứng không chỉ là được sử dụng trong văn nói bên cạnh đó được sử dụng trong ngôn ngữ viết, trong những định nghĩa.

Ví dụ từ khớp ứng được sử dụng trong tư tưởng toán học như sau: trường hợp hai tam giác gồm hai cạnh khớp ứng bằng nhau, và góc giữa hai cạnh này cũng bằng nhau, thì nhị tam giác này đều bằng nhau (trường vừa lòng cạnh-góc-cạnh).

Từ tương ứng cũng được sử dụng trong những quy định của cục Luật Dân sự ví dụ như: Mỗi nhà sở hữu chung theo phần đều phải sở hữu quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc về chung khớp ứng với phần quyền cài đặt của mình, trừ những trường phù hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp bên có nhiệm vụ chậm trả tiền thì mặt đó cần trả lãi cùng với số tiền đủng đỉnh trả tương xứng với thời hạn chậm trả.


*

Tương ứng giờ đồng hồ Anh là gì?

Tương ứng tiếng Anh là Corresponding.

Tương ứng giờ đồng hồ Anh được quan niệm như sau:

Corresponding can be understood lớn have an appropriate relationship with each other, similar or similar.

The corresponding word is often used when trying khổng lồ compare one object with similar characteristics to lớn another. The corresponding word is used not only in spoken language but also in written language, in definitions.

Xem thêm: Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Reboot, Access Denied

Corresponding words are also used in the provisions of the Civil Code, for example: Each joint owner has the rights và obligations of the property under common ownership corresponding to lớn his ownership part. , unless otherwise agreed.

In case the obligor has late payment, that buổi tiệc nhỏ must pay interest on the late payment amount corresponding khổng lồ the time of late payment.


*

Một số từ tương tự với từ khớp ứng tiếng Anh là gì?

Một số từ tựa như với từ bỏ tương ứng giờ Anh

– With (có tức là Ứng với);

– Fit (có tức là Phù hợp);

– Equivalent (có tức là Tương đương);

The same (có nghĩa là tương tự nhau);

– Equally valid (có nghĩa là có giá trị ngang nhau);

– Equal (có nghĩa là bởi nhau);

– Same ( có nghĩa là Giống nhau).

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ khớp ứng tiếng Anh viết như thế nào?

Ví dụ đoạn văn có áp dụng từ tương ứng tiếng Anh viết như sau:

– Two triangles are considered equal when there are equal sides & the corresponding angles. (Hai tam giác được xem như là bằng nhau lúc có những cạnh khớp ứng bằng nhau với có các góc tương ứng bằng nhau).

– Production relations must be in line with the cấp độ of development of the production force. The substitution of legal types is often associated with the replacement of corresponding socioeconomic forms. (Các quan liêu hệ cung cấp phải phù hợp với trình độ cải cách và phát triển của lực lượng sản xuất. Sự thay thế sửa chữa của các kiểu điều khoản thường nối sát với sự sửa chữa của các hình thái kinh tế xã hội tương ứng.).

Earth’s surface is divided into climatic zones according lớn latitude. There are five thermal belts corresponding lớn the five climatic zones on Earth. (Bề mặt Trái Đất được chia ra thành các đới nhiệt độ theo vĩ độ. Có năm vành đai nhiệt khớp ứng với năm đới nhiệt độ trên Trái Đất).

Trên trên đây là bài viết về vấn đề tương ứng tiếng Anh là gì, một trong những từ tương tự như với từ bỏ tương ứng tiếng Anh với ví dụ đoạn văn có áp dụng từ tương xứng trong giờ đồng hồ Anh.